ОБЩИ УСЛОВИЯ УСЛУГИ МИГМАГИНГ

условия за ползване

Условия за ползване

1. Въведение:
Уебсайтът uslugi.yolasite.com представлява средство за предоставяне на услуги, за комуникация и свързване между фирми и физически лица, предоставящи услуги от една страна и техните потенциални клиенти от друга.

При използването на сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите общи условия и правила за ползване. При несъгласие с настоящите такива, Вие заявявате, че отказвате да ползвате услугите ни.

Настоящите общи условия и правила за ползване уреждат отношенията между:

1. Посетител /потребител/ или получател на услуги, от една страна и

2.“Услуги Мигмагинг", представлявано от Управителя Димитър Димитров,

Заедно наричани по-долу Страни.

2. Определения:
Чл. 1. При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия и правила за ползване, използваните по-долу термини и изрази имат следното значение:

Платформата - uslugi.yolasite.com е обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес;
Доставчик на услуги, Доставчик е дружеството “Услуги Мигмагинг" , представлявано от Управителя Димитър Димитров, което предоставя услуги;
Услуги – услуги, предоставяни от Доставчика, състоящи се в приемане, съхраняване и предаване на информация с цел осъществяване на контакт между фирми и физически лица, предоставящи услуги, от една страна и техните потенциални клиенти от друга;
Изпълнител - физическо или юридическо лице, което ползва услуги, предоставяни от Доставчика, за професионални, търговски или други цели, по специално за търсене на информация, до която се осигурява достъп в Платформата, получаване на Запитвания, изпращане на Оферта, приемане на Поръчки;
Потребител – физическо или юридическо лице, което използва услуги и действа за цели, извън неговата професионална, търговска или икономическа дейност;
Посетители – всички Потребители или Изпълнители, които взаимодействат с платформата uslugi.yolasite.com;
Запитване – съхранявана по заявка на Потребител информация относно търсена от него услуга, която съдържа данни за характера на услугата и може да съдържа данни за района на местоизпълнението й;
Оферта – отправяне на Предложение в Платформата от страна на Изпълнител, адресирано до Потребител, в отговор на Запитване;
Поръчка – запитване, което отговаря на критериите, заложени в него и е одобрено и изпратено до Изпълнителя. Изпълнителят се известява с имейл за одобрено запитване;
Спечелена поръчка: – възложена чрез Платформата от Потребител и приета от Изпълнителя Поръчка за извършване на услуга, предлагана от Изпълнителя;
Търговско съобщение – изпратено от Доставчика до потребителите и получатели на услуги електронно съобщение, което има за цел да рекламира директно или косвено стоките, услугите или имиджа на юридическо или физическо лице, което извършва търговска дейност;
3. Предмет:
чл. 2. (1) Настоящите общи условия уреждат отношенията между Страните, възникнали във връзка с предоставянето на услуги, свързани с приемане, съхраняване, предоставяне и предаване на информация от и на Клиенти и Изпълнители по повод търсени и предлагани от тях услуги;

(2) Поръчките са предмет на отделен договор между Клиента като Възложител и Изпълнителя, като условията за тяхното изпълнение не се уреждат от настоящите Общи условия. Доставчикът не е страна по този договор и не носи отговорност за неговото неизпълнение, частично, забавено или лошо изпълнение, неплащане или друг вид неточно изпълнение, както и за вредите, настъпили за някоя от страните или за трети лица по повод неговото изпълнение или въз основа на неговото неизпълнение.

Чл. 3. (1) При осъществяване на своята дейност, Доставчикът предоставя следните видове услуги:

1. Чрез свободен достъп на всеки Посетител:

свободен преглед на информация относно търсени услуги;
достъп до информационен бюлетин;
техническа подкрепа, помощ и консултация по повод използването на Платформата.

2. Чрез достъп на Потребител:

свободен преглед на информация относно търсени услуги;
достъп до информационен бюлетин;
техническа подкрепа, помощ и консултация по повод използването на Платформата;
достъп до предоставените данни на Изпълнител, в случай, че има получена Оферта от Изпълнителя;
право да се свързва с Изпълнители, изпратили предложения по посочени критерии от Потребителя, на посочени в профила на Изпълнителя контакти в Платформата;
право да приема или отхвърля изпратени предложения от Изпълнител;

3. Чрез достъп на Изпълнител:

свободен преглед на информация в Платформата;
достъп до информационен бюлетин;
техническа подкрепа, помощ и консултация по повод използването на Платформата;
изпращане на Оферти по запитвания на Потребители, получени в неговия профил;
право да се свързва с Потребителите, на които е изпратил Оферти на предоставени в профила на Изпълнителя контакти на Потребителя в Платформата;
право да приема или отхвърля поръчки от Потребители;

5. Запитване от Потребител:
Чл. 6. (1) За валидно запитване се счита това, което отговаря на настоящите общи условия и съдържа всички необходими реквизити, съгласно електронна форма, намираща се на сайта.

(2) Информацията, съдържаща се в Запитването се съхранява и предава от Доставчика по инициатива на Потребителя.

(3) Получателят на Запитването, който е Изпълнител се избира въз основа на критериите, поставени от Потребителя, на търсената от него услуга и може да се избира от района на нейното изпълнение;

(4) Доставчикът няма право да променя съдържанието на Запитването;

(5) Доставчикът не носи отговорност относно съдържанието на публикуваното и/или предаваното Запитване.

Чл. 7. Потребителят не дължи възнаграждение на Доставчика за публикуване и предаване на Запитване.

6. Предаване на Запитване:
Чл. 8. (1) Доставчикът предава автоматично Запитването, чрез изпращане до определен кръг Изпълнители, съобразно критериите на търсената услуга и нейното местоизпълнение.

(2) Доставчикът не носи отговорност спрямо Изпълнителите, получатели на услуги, относно верността и съдържанието на изпратеното Запитване.

7. Изпращане на Оферта:
Чл. 9. (1) Всеки Изпълнител може да кандидатства за възлагане на Поръчка за извършване на търсена от Потребител услуга, чрез следните действия:

отправяне чрез Платформата на предложение-Оферта;
отправяне на въпрос, свързан с особеностите на търсената услуга, адресиран до Платформата;
отправяне на предложение за оглед на обекта на търсената услуга чрез чат в Платформата.
(2) Доставчикът съхранява информация, свързана с действията по предходната алинея.

(3) Действията по ал. 1 на настоящия член представляват преддоговорни отношения между Потребител и Изпълнител и не обвързват Доставчика.

8. Възлагане и изпълнение на Поръчка:
Чл. 10. Всяка услуга се извършва въз основа на договор между Потребител и избран от него, посредством Платформата, Изпълнител. Доставчикът не е страна по този договор и не отговаря за вредите, настъпили като последица от действията на Потребител и Изпълнител при изпълнението или неизпълнението на този договор.

9. Оценка:
Чл. 11. (1) Изпълнителят се съгласява, че Потребителят може да публикува на Профила на Изпълнителя положителна, отрицателна или неутрална оценка за извършената от него услуга.

(2) Потребителят носи отговорност за вредите, който са настъпили за Изпълнителя като пряка и непосредствена последица, които противоречат на закона, добрите нрави и морала.

10. Финансови условия:
Чл. 12. Услугите, до които има достъп Потребителя, съгласно настоящите Общи условия, се предоставят от Доставчика безвъзмездно.

Чл. 13. Услугите, до които има достъп Изпълнителя, се предоставят от Доставчика, при спазване на следните условия:
(2) Изпълнителят има право безвъзмездно да:
получава и преглежда Запитвания;
изпраща съобщения;
печели Поръчки;
получава Оценки от Потребители, на които е извършил услуга.

11. Промоции:
Чл. 14. Доставчикът се задължава да предостави на подходящо място в Платформата информация относно предлаганите от него промоции, като задължително посочва:

Групата услуги, за които е валидна промоцията;
Условията, при които се извършва промоцията;
Срокът на промоцията.

12. Непоискани търговски съобщения:
Чл. 15. (1) С приемането на настоящите Общи условия, Потребители и Изпълнители се съгласяват да получават непоискани търговски съобщения с цел Доставчикът да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да иска информация по най-различни въпроси, свързани с рекламните кампании, да провежда анкети и други.

(2) Потребителят и Изпълнителят имат право да възразят срещу изпращането на непоискани търговски съобщения, чрез изпращането по електронен път на писмен отказ от непоискани търговски съобщения.

13. Права и задължения:
Чл. 16. Съгласно настоящите Общи условия, Потребителите имат следните права:

да публикуват в Платформата валидни Запитвания за извършване на услуги;
на свободен преглед на информация относно търсени услуги;
на достъп до информационен бюлетин;
да се свързва с Изпълнители, изпратили предложения по посочени критерии от Потребителя, на посочени контакти посредством Платформата;
да приема или отхвърля изпратени предложения от Изпълнител;
на техническа подкрепа, помощ и консултация по повод използването на Платформата.

Чл. 17. Съгласно настоящите Общи условия Потребителите имат следните задължения:

да попълват коректно и вярно електронната форма за изпращане на Запитване, като подават точни, ясни и възможно най-детайлни данни относно критериите и местоизпълнението на търсената услуга;
да бъдат коректни и обективни при използване на Оценка на вече извършени услуги;
да не извършват злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на Платформата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и получатели на услуги, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение, съгласно българското законодателство;
да не публикуват, изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Чл. 18. С приемането на настоящите общи условия Изпълнителите декларират:

че са дееспособни физически лица или възникнали и регистрирани по съответния ред юридически лица;
че като търговци, не са обявени в несъстоятелност, не са в открито производство по несъстоятелност, както и че не са в производство по ликвидация;
че разполагат с всички необходими лицензии и документи, в случай че в българското законодателство е предвиден разрешителен, регистрационен или уведомителен режим, относно извършаваните от тях дейности.

чл. 19. Съгласно настоящите Общи условия Изпълнителите имат следните права:

достъп до публикуваните Запитвания, които отговарят на критериите посочени от тях за получаване на Запитвания във въпросниците в Профилите;
достъп до профил, който съдържа информация за извършваните от тях дейности, оценки от техни клиенти, информация за тяхната фирма и снимки от предишни проекти, както и възможност да обновяват информацията, съдържаща се в този профил;
да се свързват с Потребители за въпроси уточняващи Запитването и/или искане на оглед в Платформата или на посочени от Потребителя контакти.

Чл. 20. Съгласно настоящите Общи условия Изпълнителите имат следните задължения:


да подават точна и коректна информация относно извършваните от тях дейности;
да не извършват злоумишлени действия, с цел нарушаване на нормалното функциониране на интернет страницата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите посетители на интернет страницата, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна;
да не публикуват, изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Чл. 21. При предоставяне на своите услуги Доставчикът има следните права:

да извършва промени в настоящите общи условия, като уведомява за това Потребителите и Изпълнителите на услуги;
да поставя електронни препратки към други интернет страници, както и всякакви рекламни материали – банери, видеоклипове и други. С приемането на настоящите общи условия посетителите на интернет страницата се съгласяват на вниманието им да бъдат представяни подобни рекламни материали и препратки към други интернет страници;
да преустанови достъпа до Запитвания, съобщения и информация, публикувани в нарушение на настоящите общи условия;
има право на обезщетение за всички вреди включително и такива във връзка с отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите общи условия.
да преустанови достъпа за ползване на Платформата в случай, че установи незачитане на приложимите закони и разпоредби в страната на публикуване на Запитване или информация, които противоречат на законодателството за трудовото право в България; които могат да се считат за дискриминационни; които съдържат реклами (рекламиращи линкове на конкуренти към друг сайт и т.н.) от името на конкуренти на Платформата; продават или рекламират продукти и услуги; споразумения за дистрибуция, концесии или търговски агенции, пирамидални схеми, клубни членства или продажба на мултилевълен маркетинг; секс или търговия с човешкото тяло или органи; промотират партия, програма, политическа позиция или тема или религия; не са реални запитвания; търсят офертите предложени на всеки Изпълнител за разпространение на една или повече от тези негови дейности на конкуренти; целят да публикуват една и съща Оферта няколко пъти за да получат повече работа;
по своя собствена преценка, да изтрие Запитвания и/или съдържание публикувано в Платформата, което не отговаря на общите условия или които биха навредили на Платформата или имиджа на Потребители и/или Изпълнители, използващи услугите на Платформата.
14.Ограничение на отговорността:
Чл. 22. Страните се съгласяват, че Доставчикът не носи отговорност относно:

правата и задълженията на Изпълнители и Потребител по сключения между тях договор за възлагане на Поръчки и предоставяне на услуги;
претенции за некачествено или неточно изпълнение на възложена от потребител на изпълнител услуга. Отношенията са изцяло между страните и доставчикът не носи отговорност за изпълнение или неизпълнение на сключения договор;
вреди, причинени върху софтуера и хардуера на посетителите в Платформата, в резултат на предоставяните от Доставчика услуги;
други вреди, причинени при използване на услугите, предоставяни чрез Платформата, освен при груба небрежност или умисъл от страна на Доставчика или негов служител.
в никакъв случай няма да носи отговорност в случай на повреда на независимите системи извън неговия контрол, включително компютърни мрежи, телефонни и интернет комуникации.
в случай на непреодолима сила (стачки, спиране на интернет, и т.н.).

15. Интелектуална Собственост
Чл. 23. Всички компоненти от съдържанието на Платформата, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми и др., представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за автoрското право и сродните му права и са притежание на Доставчика и/или неговите партньори, клиенти, потребители и получатели на услуги, предоставили за публикуване съответните материали.

Чл. 24. (1) С публикуването на материали, обекти на интелектуална собственост, Изпълнителите и Потребителите отстъпват на Доставчика изключителното право да използва публикуваните материали като ги записва, съхранява, разпространява, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят).

(2) Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на Платформата, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

(3) Потребителите и Изпълнителите декларират, че са носители на съответните права на интелектуална собственост върху публикуваните от тях материали, които представляват обекти на интелектуална собственост по смисъла на ЗАПСП.

16. Лични данни:
Чл. 25. (1) С приемането на настоящите Общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани от Доставчика при спазване на Закона за защита на личните данни. 

(2) Доставчикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, като осигури необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Чл. 26. С приемането на настоящите общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат предоставяни на трети лица в следните случаи:

когато лично сте подал данните в полета с публична информация;
когато информацията, съдържаща лични данни, се предоставя на Потребители или Изпълнители, с цел осъществяване на комуникация между тях, във връзка с търсена или предлагана услуга;
когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред;
за предоставяне на статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действия на посетителите върху техните рекламни материали и линкове;
за целите на директния маркетинг.

17. Промени:
Чл. 27. (1) Доставчикът запазва право си едностранно да променя настоящите Общи условия, като се задължава да информира за това потребителите и получателите на услуги по подходящ начин.

(2) Промените по предходната алинея обвързват и вече регистрираните Изпълнители и Потребители, които не отправят изрично искане за прекратяване на договора за предоставяне на услуги, сключен с Доставчика.

18. Прекратяване на договора за предоставяне на услуги:
Чл. 28. Доставчикът прекратява без изрично предизвестие достъпа до услугите, които предоставя чрез Платформата в случай, че Изпълнителят или Потребителят грубо или системно нарушава настоящите Общи условия, правила за ползване и българското законодателство, както и когато:


Доставчикът получи искане за прекратяване на договора;
Доставчикът преустанови своята дейност.

19. Приложимо право:
Чл. 30. За неуредените изрично в настоящите общи условия въпроси се прилага българското законодателство;

20. Уреждане на спорове:
Чл. 31. Всички евентуални спорове между страните ще се решават по доброволен път. В случай, че доброволно споразумение не бъде постигнато, спорът ще се отнесе до компетентния съд в Република България, като се прилага българското законодателство.© Copyright Migmaging